Доклад 2014↕

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

СЪГЛАСНО ЧЛ.40 М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 ГОДИНА

ЗНФО-Чл.40м(1). При извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

Настоящият доклад се състои от 3 страници и е подписан лично от регистрирания одитор.

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

Изисквана информация по чл.40м

 

 

 

ГАНКА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА – регистриран одитор, ДЕС, Диплома № 0411

 

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор.

Дейността се упражнява чрез предприятието на регистрирания одитор – “ЛОТОС ФИ ОДИТ” ЕООД и „ЛОТОС ФИ” ООД Пловдив

Данните за тези дружества и тяхната свързаност е както следва:

ЛОТОС ФИ ООД  е регистрирано по фирмено дело № 1072 от 1998 година на ПОС. Седалище: Пловдив, адрес на управление: Захари Княжевски  №2.

ЛОТОС ФИ ЕООД  е регистрирано по фирмено дело №    2072 от 2006 година 100% собственост на Ганка Бъчварова.

Дружествата не са специализирани одиторски предприятия.

2.Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

   Не

3. Описание на Управленската структура на одиторското предприятие.

   Не

4.Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителният орган относно ефективността на нейното функциониране.

Системата на вътрешен контрол се базира върху собствеността на регистрирания одитор в двете дружества  се изразява в пряк и непосредствен контрол върху извършената дейност на персонала.За целите на осъществяване на одиторските ангажименти има приети Вътрешни процедури за одит, които регламентират одиторските стъпки. Д.Е.С. осъществява пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на членовете на одиторския екип

5.Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори съгласто Заповед № 04-0411-12-29/13.02.2015 г

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година.

Орфей клуб уелнес АД Пловдив

Топлофикация Сливен АД Сливен

7.Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта: в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава в договора си за независим финансов одит, че са спазени изискванията на ЗНФО и етичния кодекс на професионалните счетоводители относно независимостта. Всеки член на одиторския екип ежегодно декларира обстоятелства с цел.

8.Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт – счетоводители по реда на чл.22.

През периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение организирано от ИДЕС, като са посетени следните мероприятия:

–          Семинар –Данък при източника си СИДДО, практики и актуални въпроси, обществени поръчки с лектори Татарова и Кочев

–          Семинар –Теория и практика, свързана с набиранито на подходящи специфични за всеки ангажимент процедури в отговор на цялостното планиране на одита с лектор Милена Райкова

–       Семинар –Оценка на риска и отговор на оценени рискове с лекторWaldemarMajek

– Промени в пенсионото осигуряване от 2014 с лектор Галина Димова

Общ хорариум за периода: 56 часа

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделите по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените.

Приходи от услуги свързани с одит 92 х.лв., в т.ч. от Одиторски услуги на дружества от публичен интерес –   8 хил.лв.

10.Данни за базата, въз основа на която се формират възнаграждения на съдружниците на одиторското предприятие.

Не

Дата: 30.03.2015 год., гр. Пловдив                                                           ДЕС……………………………………………………………………………