Доклад 2016↕

Доклад 2016

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

СЪГЛАСНО  ОТ ЗНФО

ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 ГОДИНА

 

Настоящиятдокладсесъстоиот 3 /три/страници и е подписанличноотрегистриранияодитор.

Въввръзка с горнотоизискванепредставямследнатаинформация:

 

Изисквана информация по  ЗНФО

 

 

 

  ГАНКА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА – регистриран одитор, ДЕС, Диплома № 0411

 

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор.   Дейността се упражнява чрез предприятията на регистрирания одитор – “ЛОТОС ФИ ОДИТ” ЕООД и „ЛОТОС ФИ” ООД Пловдив

Данните за тези дружества и тяхната свързаност е както следва:

“ЛОТОС ФИ“ ООД  е регистрирано по фирмено дело № 1072 от 1998 година на ПОС. Седалище: Пловдив, адрес на управление: Захари Княжевски  №2.

“ЛОТОС ФИ ОДИТ“ ЕООД  е регистрирано по фирмено дело № 2072 от 2006 година 100% собственост на Ганка Бъчварова.

Дружествата не са специализирани одиторски предприятия.

 

2.Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

 

     Неприложимо
 

3. Описание на Управленската структура на одиторското предприятие.

 

     Неприложимо
4.Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителният орган относно ефективността на нейното функциониране.   Системата на вътрешен контрол се базира върху собствеността на регистрирания одитор в двете дружества  се изразява в пряк и непосредствен контрол върху извършената дейност на персонала.За целите на осъществяване на одиторските ангажименти има приети Вътрешни процедури за одит, които регламентират одиторските стъпки. РО осъществява пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на членовете на одиторския екип.
 

5.Датата на последната извършена проверка от ИДЕС или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

  Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори съгласно Заповед № 04-0411-12-29/13.02.2015 г.
 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил одити през последната финансова година.

  „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД КАРЛОВО
 

7.Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта: в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията, свързани с независимостта.

  Регистрираният одитор потвърждава в договора си за независим финансов одит, че са спазени изискванията на ЗНФО и етичния кодекс на професионалните счетоводители относно независимостта. Всеки член на одиторския екип ежегодно декларира обстоятелства с цел.
8.Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение    

 

 

През периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение организирано от ИДЕС, като са посетени следните мероприятия:

–  Семинар – Проект за въпросник по проверка на качеството на одита с лектор Милена Райкова

–  Семинар – Презентация и подготовка за проверки по КК с лектори комисия по КК

–  Семинар – Нови разширени доклади и комуникация на одитора с лектор Валя Йорданова

–  Семинар – Промени в МФСО за 2016 година приети за приложение в ЕС

Общ хорариум за периода: 52 часа

 

 

 

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделите по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените.

  Приходи от услуги свързани с одит   76х.лв., в т.ч. от Одиторски услуги на дружества от публичен интерес –   5 хил.лв.
 

 

10.Данни за базата, въз основа на която се формират възнаграждения на съдружниците на одиторското предприятие.

 

  Не

Дата: 17.04.2017г. гр. Пловдив                                     Регистриран одитор:

                                                                                                            /Г.Бъчварова/

Copyright © 2024 “ЛОТОС ФИ” ООД All rights reserved.