Доклад 2019

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
  
СЪГЛАСНО  ОТ ЗНФО
  
ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА
  
Настоящият доклад се публикува съгласно: РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 537 /2014 година и член 62 от Закона за независим финансов одит /ЗНФО/  и се състои от 3 /три/ страници и е подписан лично от регистрирания одитор.
  
Във връзка с горното изискване представям следната информация:
  
Изисквана информация по  ЗНФО:


Независимият финансов одит се извършва от Ганка  Маринова Бъчварова – регистриран одитор, ДЕС, Диплома № 0411.

1. Описание на правната и организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато  регистрираният одитор е одиторско дружество

През 2019 год. одиторската професия съм упражнявала като физическо лице.

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.

Неприложимо
3. Описание на Управленската структура на одиторското предприятие.

Нямам участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра по чл. 20 от ЗНФО.


4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор –  физическо лице за ефективността  на нейното функциониране.

Системата на вътрешен контрол се изразява в пряк и непосредствен контрол върху извършената дейност на персонала. За целите на осъществяване на одиторските ангажименти има приети Вътрешни процедури за одит, които регламентират одиторските стъпки.  РО осъществява пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на членовете на одиторския екип.


5. Датата на последната извършена инспекция  за гарантиране на качеството съгласно член 85 от ЗНФО.


Последната извършена инспекция от Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори е съгласно Заповед № 04-0411-11-35/09.08.2019 г.


6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил задължителен финансов одит през последната финансова година.

През 2019 година е извършен задължителен финансов одит на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД КАРЛОВО

7.Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта: в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава в договора си за независим финансов одит, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители относно независимостта. Всеки член на одиторския екип ежегодно гарантира в процеса на одита независимостта си от финансов или друг характер.8. Описание на политиката , която регистрирания одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие

През периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение организирано от ИДЕС, като са посетени следните мероприятия:
 –  Семинар – Независимост и други етични изисквания. Практични насоки при идентифициране и оценяване на рискове. – лектор Даниела Петкова
 –  Семинар – МФСО № 9 Финансови инструменти и МФСО № 16 Лизинг – лектор Бойка Березоева
 –  Семинар – Нови промени в МФСО 2018-2019 МФСО № 15 Приходи от договори с клиенти – лектор Валя Йорданова
 –  Семинар – Практични акценти в данъчно и счетоводно законодателство. – лектор Велин Филипов
 –  Семинар – Годишно приключване – счетоводно и данъчно за 2018 г. – лектор Мария Атанасова
 –  Семинар – Противодействие изпирането на пари – лектор Андрей Младенов
 –  Семинар – Закон за защита на личните данни – лектор Атанас Костадинов
 –  Семинар – Лизинг – практически аспекти – лектор Георги Николов
  
 Общ хорариум за периода: 64 часа
  9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците и персонала

Неприложимо

10. Описание политиката на регистрирания одитор за ротация в съответствие с член 65 от ЗНФО.


Ротацията на регистрирания одитор за предприятие от обществен интерес се извършва съгласно изискванията на ЗНФО на 7 години.


11. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделите по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените.

Приходи от услуги свързани с одит   99 х.лв., в т.ч. от Одиторски услуги на дружества от публичен интерес –   7 хил. лв.
  
Дата: 27.04.2020г.   гр. ПловдивРегистриран одитор:
 /Г.Бъчварова/

Copyright © 2024 “ЛОТОС ФИ” ООД All rights reserved.