Доклад 2020

 
   
 
   
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
   
СЪГЛАСНО ОТ ЗНФО 
   
ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА 
   
Настоящият доклад се публикува съгласно: РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 537 /2014 година и член 62 от Закона за независим финансов одит /ЗНФО/  и се състои от 3 /три/ страници и е подписан лично от регистрирания одитор. 
   
Във връзка с горното изискване представям следната информация: 
   
Изисквана информация по  ЗНФО:
Независимият финансов одит се извършва от Ганка  Маринова Бъчварова – регистриран одитор, ДЕС, Диплома № 0411.
 


1. Описание на правната и организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато  регистрираният одитор е одиторско дружество
През 2020 год. одиторската професия съм упражнявала като физическо лице. 


2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея.
Неприложимо 


3. Описание на Управленската структура на одиторското предприятие.Нямам участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра по чл. 20 от ЗНФО.
 
4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор –  физическо лице за ефективността  на нейното функциониране.Системата на вътрешен контрол се изразява в пряк и непосредствен контрол върху извършената дейност на персонала. За целите на осъществяване на одиторските ангажименти има приети Вътрешни процедури за одит, които регламентират одиторските стъпки.  РО осъществява пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на членовете на одиторския екип.
 


5. Датата на последната извършена инспекция  за гарантиране на качеството съгласно член 85 от ЗНФО.


Последната извършена инспекция от Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори е съгласно Заповед № 04-0411-11-35/09.08.2019 г.
 


6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил задължителен финансов одит през последната финансова година.
През 2020 година е извършен задължителен финансов одит на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД КАРЛОВО 


7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта: в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията, свързани с независимостта.


Регистрираният одитор потвърждава в договора си за независим финансов одит, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители относно независимостта. Всеки член на одиторския екип ежегодно гарантира в процеса на одита независимостта си от финансов или друг характер.
 


8. Описание на политиката , която регистрирания одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие
През периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение организирано от ИДЕС, като са посетени следните мероприятия: 
 
  Семинар  – Приложение МФСО 9,  МФСО 15 и МФСО 16 основни аспекти една година след първото им приложетие -ИДЕС – лектор Валя Йорданова
 
  
Семинар –  Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2020 година – ОРКП МИСЪЛ
 
 
 Семинар – Изграждане и поддържане на СКК на малки и средни одиторски практики ИДЕС – М. Добрева; М.Рангелова; С. Паскалева
 
 
 Семинар – Практическо обучение по прилагане на вътрешни правила по мерките за изпиране на мръсни пари -ИДЕС Тошко Поптолев
 
 
 Семинар – Изменение ЗКПО, данъчно законодателство, ЗС – ИДЕС Велин Филипов
 
 
 Семинар –  Изменение по ДДС – Калина Златанова
 
 
 Семинар – Промени в МСС за 2020 година ИДЕС  Бойка Брезоева
 
 
 Семинар – Анализ на одторските доказателства с цел оценка на отклонения , идентифицирани при одита ИДЕС  Силвия Костова
 
   
 Общ хорариум за периода: 72 часа 
   


9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците и персонала
Неприложимо 


10. Описание политиката на регистрирания одитор за ротация в съответствие с член 65 от ЗНФО.Ротацията на регистрирания одитор за предприятие от обществен интерес се извършва съгласно изискванията на ЗНФО на 7 години.

 


11. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделите по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените.
Приходи от услуги свързани с одит 102 х.лв., в т.ч. от Одиторски услуги на дружества от публичен интерес –   7 хил. лв. 
   
Дата: 27.04.2021 г.   гр. ПловдивРегистриран одитор: 
 /Г.Бъчварова/