Услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Образуване, регистриране, ликвидация и закриване на фирми регистрирани по Търговския закон

 

2. Абонаментно счетоводно обслужване

· Месечно

· Тримесечно

· Годишно

 

3. Здравно и обществено осигуряване

· Попълване на декларации

· Подаване информация за ДОО и ЗО на хартиен и магнитен носител

· Представяне и защита пред НАП

· Откриване, завеждане и приключване на осигурителни и трудови книжки

· Пенсионно осигуряване

 

4. Подготовка и попълване на справка-декларация по ЗДДС

· Регистрация по ЗДДС

· Попълване дневниците за покупки и продажбиу

· Подаване информацията на магнитен носител и подаване в НАП с УЕП

· Представяне и защита пред съответната данъчна служба

· Дерегистрация по ЗДДС

 

6. Годишно счетоводно приключване

· Изготвяне на годишния финансов отчет на фирмата

· Попълване на годишната данъчна декларация и представяне пред съответната данъчна служба

· Попълване, предаване и защита на годишните статистически форми

 

7. Одиторска заверка на годишния финансов отчет

· проверка на база тестове на оповестения счетоводен отчет

· изготвяне на счетоводна политика

· изготвяне на план за документооборота

· методология на вътрешно ведомствения контрол

· изграждане на управленска информационна система

· извършване на предварителен аналитичен преглед

· оценка на прилаганите принципи на счетоводството

· методологична обоснованост на текущото счетоводно отчитане

· определяне областите на значителна важност за одита

· оценка на контролната среда

 

8. Анализи, експертизи, оценки

· финасово – икономически анализи за текущото състояние на фирмата

· бизнес – план и подготовка на документите за получаване на банков кредит

· счетоводни експертизи

· оценки на машини и съоръжения

 

9. Консултации

· финансово – счетоводни

· правно – данъчни

 

10. ОБУЧЕНИЕ

· организиране на курсове и семинари във връзка с измененията на нормативната уредба

· презентации на счетоводни продукти и системи

 

Ако търсите перспективна реализация и възможност за изява на Вашата фирма ние Ви предлагаме Лоялност в отношенията при Одита, Техники в Оценките и Счетоводството, Финансов Инженеринг!

Точност и надежност в работата, оперативно следене на паричните потоци, пълно и коректно отразяване на промените в търговското и данъчно законодателство, използване на модерните технологии в счетоводството и финансовия инженеринг, това е силата с която ние разполагаме.

Copyright © 2024 “ЛОТОС ФИ” ООД All rights reserved.